Algemene voorwaarden Tiny Europe BV

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam: Tiny Europe B.V.

Adres: Korte Zuwe 2, 3985 SM Werkhoven

Telefoonnummer: 030 227 01 58 (bereikbaar ma-vr van 9.00-17.00 uur) E-mailadres: info@tiny.nl

KvK-nummer: 85685534

BTW-nummer: NL863707099B01

 

Artikel 1 – Algemene bepalingen

1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door Tiny Europe B.V. (hierna: Tiny) uitgebracht en alle overeenkomsten die Tiny met een koper aangaat. Onder koper wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die van Tiny een offerte of aanbieding ontvangt en/of met haar een overeenkomst aangaat, in de ruimste zin des woords en op welke wijze dan ook

1.2

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

1.3

Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn op een offerte en/of overeenkomst, dan zijn zij ook zonder nadere van toepassingverklaring van toepassing op alle nieuwe of daaruit voortvloeiende offertes en/of overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.4

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht en zullen partijen in plaats van de

nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling, een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling(en) in acht zullen worden genomen

1.5

Algemene (inkoop-)voorwaarden die door koper worden gehanteerd zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk op voorhand schriftelijk door Tiny is ingestemd.

1.6

Tiny behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

1.7

Tiny is bevoegd bij de uitvoering van een overeenkomst met koper gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.8

Tiny is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een door haar aan te wijzen derde. Koper geeft nu voor alsdan toestemming daarvoor.

1.9

Iedere communicatie tussen Tiny en koper kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. De door Tiny opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door koper.

1.10

In het kader van deze Algemene Voorwaarden wordt onder “Tiny” verstaan een Tiny House, een soortgelijk product en/of op maat gemaakte toebehoren.

 

Artikel 2 – Offerte en overeenkomst

2.1

Alle offertes van Tiny zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door of namens koper verstrekte gegevens. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld, waarna ze komen te vervallen en er geen beroep meer op gedaan kan worden.

2.2

Indien de aanbieding of offerte door koper wordt geaccepteerd, dan komt eerst een overeenkomst tussen partijen tot stand, nadat de orderbevestiging ten behoeve van een Tiny door zowel koper als Tiny is ondertekend.

2.3

Indien de koop geen Tiny betreft, dan wordt geen orderbevestiging ondertekend, maar heeft de orderbon als overeenkomst te gelden.

–   2.4

De offerte, orderbevestiging en/of orderbon kunnen een of meerdere bijlagen bevatten. Deze bijlagen vormen een onlosmakelijk deel met de offerte, orderbevestiging of orderbon. Door ondertekening van de orderbevestiging of orderbon gaat koper derhalve ook akkoord met de inhoud van de bijlagen.

–   2.5

Wijzigingen in de order of overeenkomst dienen te allen tijde schriftelijk tussen partijen tot stand te komen, alvorens zij hun werking krijgen. De aan de wijziging verbonden meerkosten zullen aan koper extra in rekening worden gebracht.

 

Artikel 3 – Verkoop met inkoop

3.1

Indien door Tiny een gebruikte Tiny of een andere zaak van koper wordt ingekocht op basis van informatie van koper, zonder dat Tiny de gebruikte Tiny of de andere zaak heeft geïnspecteerd, komt de inkoopovereenkomst tot stand op basis van de door koper opgegeven gegevens. De inkoopovereenkomst is de overeenkomst waarin de inkoop van een Tiny of andere zaak door Tiny van koper staat beschreven. De inkoopovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de in artikel 2 van deze voorwaarden bedoelde overeenkomst.

3.2

Indien bij de feitelijke aflevering van het gebruikte Tiny of een andere zaak door Tiny wordt geconstateerd dat de ingekochte zaak afwijkt van de door koper verstrekte gegevens en/of er gebreken geconstateerd worden, die niet of niet in zodanige mate bij Tiny bekend waren, dan behoudt Tiny zich het recht voor de kosten tot herstel van deze gebreken en de eventuele waardevermindering als gevolg van deze gebreken aan koper door te belasten. Deze herstelkosten en/of waardevermindering worden verrekend met de door Tiny aan koper te betalen of te verrekenen inkoopprijs.

3.3

Tiny behoudt zich te allen tijde het recht voor de inkoopovereenkomst te ontbinden, indien het gebruikte Tiny afwijkt van de door koper verstrekte gegevens. Het ontbinden van de inkoopovereenkomst tast de overeenkomst als bedoeld in artikel 2 van deze voorwaarden niet aan, ook niet indien de inkoopovereenkomst onderdeel uitmaakt van die overeenkomst.

3.4

Indien koper als gevolg van de verlaging van de inkoopprijs of de ontbinding niet in staat is de door hem met Tiny Europe overeengekomen koopprijs voor de nieuwe Tiny of andere zaak te voldoen, dan kan koper de koopovereenkomst van de nieuwe Tiny of andere zaak annuleren binnen 7 dagen nadat koper bekend is geworden met de verlaagde inkoopprijs of ontbinding van de inkoopovereenkomst. Annulering geschiedt met inachtname van hetgeen is bepaald in artikel 6 van deze voorwaarden.

3.5

Indien koper in afwachting van de aflevering van de nieuwe Tiny of een andere zaak het oude blijft gebruiken, wordt het oude Tiny of de andere zaak eerst eigendom van Tiny nadat de feitelijke levering daarvan aan Tiny heeft plaatsgevonden. Eerst dan wordt Tiny de inkoopprijs aan koper verschuldigd. Zolang feitelijke levering nog niet heeft plaatsgevonden en/of de koper het Tiny en/of de andere zaak blijft gebruiken, komt deze geheel voor rekening en risico van koper.

 

Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud, recht van opstal, retentierecht

4.1

Een Tiny en/of andere zaak gaat pas in eigendom op koper over indien koper volledig heeft voldaan aan al haar verplichtingen jegens Tiny uit hoofde van enige overeenkomst door Tiny met koper gesloten. Ook al is de eigendom van een Tiny en/of andere zaak nog niet op koper overgegaan, te gelden heeft dat rekening en risico wel bij koper liggen vanaf het moment van aflevering. Koper is onder andere verplicht de noodzakelijke kosten van onderhoud te voldoen.

4.2

Koper is verplicht een Tiny en/of de andere zaak vanaf het moment van aflevering op zijn kosten te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal en enige andere schade, en wel in dier voege dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op zaken van derden. Het is koper uitdrukkelijk niet toegestaan eventuele aanspraken op haar verzekeraar uit hoofde van de verzekeringen als in voorgaande bepaling bedoeld, voor zover betrekking hebbende op een Tiny en/of andere zaken, aan derden in pand te geven of tot zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te verstrekken.

4.3

Koper mag een Tiny en/of de andere zaak zolang Tiny zich de eigendom daarvan voorbehoud niet overdragen, verzwaren met enig recht, in (onder)verhuur geven of anderszins aan een derde in gebruik geven en ook mag hij een Tiny en/of de andere zaak niet vervoeren of verplaatsen.

4.4

Indien een Tiny door Tiny is afgeleverd, ondanks dat de koopprijs nog niet geheel is voldaan, dan behoudt Tiny zich naast het eigendom ook het recht voor afgifte van de sleutel van een Tiny op te schorten tot koper al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst is nagekomen. Alsdan gaan rekening en risico van een Tiny wel reeds over op het moment dat een Tiny is afgeleverd, met inachtname van hetgeen is bepaald in artikel 13.6 en 13.7 van deze voorwaarden.

4.5

Zolang een Tiny onder het eigendomsvoorbehoud van Tiny valt, kan het niet geïnstalleerd en gebruiksklaar gemaakt worden en is het verboden een Tiny aard- en nagelvast te verbinden aan onroerende zaken, de bodem daaronder begrepen.

4.6

In het geval koper eigenaar is van de grond waar een Tiny op wordt geplaatst, dan dient koper op eerste verzoek zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van een recht van opstal ten behoeve van Tiny.

 

Artikel 5 – Prijzen, facturatie en betaling

5.1

De prijzen, zoals vermeld in de offertes en overeenkomsten zijn steeds gebaseerd op prijzen, kosten en regelgeving, zoals die waren op het moment van het uitbrengen van de offerte dan wel het aangaan van de overeenkomst. Tiny behoudt zich het recht voor wijzigingen in componenten van de totaalprijs die tot een stijging van de totaalprijs leiden aan koper door te belasten.

5.2

De door Tiny in haar offertes en overeenkomsten genoemde prijzen zijn steeds gesteld in de Euro tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en steeds inclusief omzetbelasting (btw) en andere daarmee gelijk te stellen heffingen.

5.3

De betalingstermijn van facturen bedraagt 5 dagen, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

5.4

Tiny heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of een haar conveniërende zekerheidstelling te verlangen van koper. Koper dient op eerste verzoek hieraan gehoor te geven. Indien koper hier geen gehoor aan geeft, dan behoudt Tiny zich het recht voor uitvoering van alle overeenkomsten die zij met koper heeft gesloten, op te schorten.

5.5

Koper is uitdrukkelijk niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook op Tiny.

5.6

Indien koper de betalingstermijn van de factuur heeft overschreden, komt ieder recht op korting, voor zover deze korting vooraf uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is, te vervallen en heeft Tiny, zonder dat daartoe enige sommatie of nadere ingebrekestelling is verest, het recht koper een rente van 1% per maand vanaf de vervaldag van de factuur in rekening te brengen, zulks tot aan de dag der algehele voldoening van de factuur, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt gerekend, een en ander onverminderd de verder aan Tiny toekomende rechten.

5.7

Buitengerechtelijke kosten zijn door koper verschuldigd, in ieder geval waarin Tiny zich ter zake van rechtsbijstand, waaronder invordering van aan haar toekomende bedragen, van de hulp van een of meerdere derden heeft verzekerd. Onverminderd eventuele verdere rechten en aanspraken zullen de buitengerechtelijke kosten in ieder geval minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen

5.8

Voor zover koper niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Tiny aanspraak op een vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 6 – Ontbinden en opschorten overeenkomst

6.1

Op verzoek van koper kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk geannuleerd worden, maar enkel indien Tiny uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met de annulering. Bij het annuleren van de opdracht blijft koper aan Tiny een vergoeding verschuldigd van 25% van het in de orderbevestiging genoemde totaalbedrag inclusief BTW, zulks onverminderd het recht van Tiny op vergoeding van de volledige schade die zij als gevolg van de annulering lijdt.

6.2

Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde (schade)vergoeding niet binnen 14 dagen na opgave daarvan wordt voldaan, dan vervalt het recht op annulering en wordt de overeenkomst gehandhaafd.

6.3

Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor haar uit enige met Tiny gesloten overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, mocht voortvloeien of Tiny reden heeft om aan te nemen dat koper niet behoorlijk of niet tijdig zal voldoen aan enige verplichting die uit hoofde van een tussen haar en koper gesloten overeenkomst op koper rust, wordt koper geacht van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is Tiny gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met koper gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende verklaring, zulks zonder dat Tiny tot enige schadevergoeding gehouden is, alles onverminderd de verder aan Tiny toekomende rechten, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.

6.4

In geval van een niet toerekenbare tekortkoming is Tiny gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat daardoor voor koper een recht op ontbinding, schadevergoeding of enig ander recht ontstaat.

6.5

Indien de niet toerekenbare tekortkoming als blijvend moet worden beoordeeld kan Tiny de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring aan koper, zonder dat daarvoor voor koper een recht op schadevergoeding jegens Tiny ontstaat.

 

Artikel 7 – Garantie

–   7.1

Tiny geeft koper 2 jaar garantie op een Tiny dat nieuw van de fabriek afkomt met uitzondering van de apparatuur in een Tiny. Voor die apparatuur geldt de fabrieksgarantie van de betreffende leveranciers van de apparatuur. Op een Tiny die niet nieuw van de fabriek afkomen, wordt geen garantie gegeven, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

–   7.2

De garantie vervalt indien:

 • het defect niet binnen 14 dagen na ontdekking daarvan door koper of binnen 14 dagen nadat koper met het defect bekend is geworden, schriftelijk bij Tiny wordt gemeld;
 • het defect een gevolg blijkt te zijn van opzet of schuld aan de zijde van koper;
 • het defect het gevolg is van een gebrek aan onderhoud of onjuist onderhoud van het chalet;
 • een ander dan Tiny reparaties of andere werkzaamheden aan een Tiny heeft uitgevoerd, ongeacht of het mankement wordt veroorzaakt door die reparaties of werkzaamheden;
 • koper op het moment waarop het mankement ontstaat en/of dit wordt gemeld, enige verplichting die hij jegens Tiny heeft niet of niet tijdig is nagekomen.

–   7.3

De garantie wordt enkel verstrekt aan koper en geldt niet voor een opvolgende rechtverkrijgende.

 

Artikel 8 – Gebreken

8.1

Koper is verplicht om eerst na aflevering en vervolgens na plaatsing een Tiny te controleren op beschadigingen en op eventuele afwijkingen van hetgeen uit de koopovereenkomst voortvloeit. Van gebreken die alsdan geconstateerd worden, dient direct melding gemaakt te worden aan de aanwezige medewerker van Tiny. Indien geen medewerker van Tiny aanwezig is, dan dient koper de gebreken binnen 48 uur na aflevering schriftelijk aan Tiny kenbaar te maken.

8.2

Indien na plaatsing en ingebruikname van een Tiny mocht blijken van gebreken die niet eerder ontdekt konden worden, dan dienen deze gebreken binnen 14 dagen na het moment van ontdekking of binnen 14 dagen nadat koper met de gebreken bekend is geworden, schriftelijk aan Tiny Europe B.V. kenbaar gemaakt te worden.

–   8.3

Gebreken ten aanzien van door Tiny verrichte reparaties of andere door Tiny geleverde goederen of diensten dienen eveneens binnen 14 dagen na het moment van ontdekking van het gebrek schriftelijk aan Tiny gemeld te worden.

8.4

Indien koper niet tijdig melding maakt van het gebrek, dan vervallen alle aanspraken en rechten van koper jegens Tiny en wordt het (af)geleverde beschouwd als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper te zijn aanvaard en vervallen alle rechten die koper zich jegens Tiny kan laten gelden.

–   8.5

Geconstateerde gebreken geven koper niet het recht enige verplichting jegens Tiny op te schorten of de koopovereenkomst op welke wijze dan ook te beëindigen.

–   8.6

Koper draagt de verantwoordelijk voor de bodem/ondergrond waarop een Tiny wordt geplaatst. Tiny is niet verantwoordelijk voor schade, gebreken of andere vorderingen van de koper en/of derden die verband houden met de bodem/ondergrond.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

–   9.1

Tiny is niet aansprakelijk voor enige schade die koper lijdt, direct of indirect, behoudens in geval sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Tiny.

–   9.2

Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen en

behoudens in geval van opzet of grove schuld, is verkoper nimmer aansprakelijk voor enige door de koper geleden schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, milieuschade, schade wegens gederfde winst dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.”

–   9.3

De aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag ter hoogte van de helft van de aanschafprijs.

–   9.4

Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Tiny overgaat tot uitkering van enig bedrag, dan wordt nimmer een hogere schadevergoeding uitgekeerd, dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Tiny wordt uitgekeerd.

9.5

Voor het geval Tiny aansprakelijk wordt gesteld door derden met betrekking tot de door Tiny aan koper verstrekte offerte en/of met betrekking tot enige met koper aangegane koopovereenkomst, om wat voor reden dan ook, dan vrijwaart koper Tiny hierbij van die aanspraken.

 

Artikel 10 – Geschillen en toepasselijk recht

10.1

Op alle door deze voorwaarden beheerste offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2

Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de uitgebrachte offertes, gedane aanbiedingen en/of met Tiny gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Tiny.

 

Artikel 11 – Herroepingsrecht

De koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de eerste dag van bestelling. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper Tiny via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. De koper kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping als de koper de overeenkomst herroept, ontvangt de koper alle betalingen die de koper tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de kopers keuze voor een andere wijze van levering dan de door Tiny geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Tiny op de hoogte zijn gesteld van de kopers beslissing de overeenkomst te herroepen, van Tiny terug. Tiny betaald de koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

 

Leveringsvoorwaarden Artikel 12 – Levertijd

12.1

De door Tiny opgegeven afleverdatum geldt slechts bij benadering en heeft nimmer te gelden als fatale termijn.

12.2

Overschrijding van de afleverdatum, door welke oorzaak dan ook, zal de koper nimmer het recht geven op schadevergoeding, beëindiging of niet-nakoming van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst of enige nadere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij sprake is van opzet of grove

schuld aan de zijde van Tint. Fouten van al dan niet door Tiny ingeschakelde derden kunnen uitdrukkelijk niet aan Tiny toegerekend worden.

 

Artikel 13 – Transport, aflevering, plaatsing en installatie

13.1

Het transport van een Tiny is niet in de overeenkomst inbegrepen, tenzij partijen dat schriftelijk overeen zijn gekomen. Onder transport wordt verstaan het vervoeren van een Tiny over de openbare weg tot de plaats van aflevering op het in de orderbevestiging genoemde afleveradres.

13.2

Indien het transport in de overeenkomst is inbegrepen, maar een Tiny op een ander adres afgeleverd dient te worden dan het in de orderbevestiging genoemde afleveradres, dan kunnen aanvullende kosten in rekening gebracht worden.

13.3

Plaatsing van een Tiny door Tiny is niet in de overeenkomst inbegrepen, tenzij partijen dat schriftelijk tevoren zijn overeengekomen. Onder plaatsing wordt verstaan het verplaatsen van een Tiny van de plaats van aflevering naar de daadwerkelijke standplaats van een Tiny.

13.4

Koper dient ervoor zorg te dragen dat de standplaats op zijn kosten volledig is geprepareerd.

13.5

Indien de kosten van plaatsing aanzienlijk hoger zijn dan gebruikelijk is als gevolg van de wijze waarop een Tiny geplaatst moet worden of als gevolg van een niet of onjuiste preparatie, dan kunnen aanvullende kosten in rekening gebracht worden.

13.6

Installatie van een Tiny is niet in de overeenkomst inbegrepen, tenzij partijen dat schriftelijk tevoren overeen zijn gekomen. Onder installatie wordt verstaan het aansluiten van een Tiny op alle voorzieningen en het daarmee gebruiksklaar maken van een Tiny.

13.7

Indien Tiny enkel het transport van een Tiny verzorgt, dan gaan rekening en risico van een Tiny over op het moment dat een Tiny wordt afgeleverd. Ingeval een Tiny na aflevering ook door Tiny wordt geplaatst, dan gaan rekening en risico van een Tiny op koper over op het moment dat een Tiny is geplaatst, ook indien Tiny tevens de installatie van een Tiny verzorgt. Ingeval plaatsing van een Tiny door omstandigheden die niet aan Tiny toegerekend kunnen worden op een andere dag plaatsvindt dan de dag van aflevering, dan gaan rekening en risico reeds bij aflevering op koper over.

13.8

Tenzij anders is overeengekomen, is koper verplicht een Tiny direct na gereedkomen in ontvangst te nemen, ongeacht de afgesproken afleverdatum. Uitstel van aflevering op verzoek van koper kan slechts geschieden met de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Tiny. Uit dit uitstel eventueel voor Tiny voortvloeiende kosten en verliezen zijn volledig voor rekening van koper. De door Tiny ter zake te verstrekken kostenopgave is voor koper bindend.

13.9

Indien Tiny door koper niet in de gelegenheid wordt gesteld om een Tiny te leveren, dan wordt aflevering geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat Tiny aan koper kenbaar heeft gemaakt dat een Tiny voor aflevering gereed staat. Een Tiny is vanaf dat moment voor rekening en risico van koper.

13.10

Koper dient er op zijn kosten voor zorg te dragen dat hij tijdig voor de aflevering, plaatsing en installatie benodigde vergunningen en goedkeuringen beschikt. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de eisen van overheidswege, dan wel nutsbedrijven, dan wel eventuele derden, zoals campinghouders, welke gesteld worden aan een Tiny als gevolg van de plaatsing en installatie.

Wij geven om jouw privacy

Wij en derde partijen gebruiken cookies op onze website voor statistische, voorkeurs- en marketingdoeleinden. Google Analytics-cookies zijn geanonimiseerd. U kunt uw voorkeur wijzigen door op `Zelf instellen` te klikken. Door op `Accepteren` te klikken accepteert u het gebruik van alle cookies zoals beschreven in onze privacyverklaring.

Powered by WP Brothers

Kies je privacyvoorkeuren

Via de cookieverklaring op onze website kun je jouw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In ons privacybeleid vind je meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat de website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

Statistieken

Statistische cookies helpen ons begrijpen hoe de website wordt gebruikt, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Met deze informatie kunnen wij onze site blijven verbeteren voor optimaal gebruik.

Marketing

Marketingcookies gebruiken we om relevante content en advertenties te tonen op andere websites die je bezoekt, die zijn toegespitst op jouw interesses.